За проекта

About

Общ преглед

Поради въздействието на пандемията Ковид-19 върху всички аспекти на живота и особено върху училищното образование, този проект е насочен към една много специфична нужда: да се повиши компетентността на училищните ръководни екипи за разработване и прилагане на дигитални стратегии в училищата. Има сериозна необходимост от обучение на училищните ръководители за да разберат сложността на дигиталната трансформация, като същевременно се предлага допълнителна подкрепа на учителите и учениците за подобряване на техните дигитални умения и компетентности.

About

Цели и задачи

Проектът има за цел да повиши компетентността на училищните ръководители за разработване на стратегии за дигитална трансформация и да подпомогне учителите и учениците да подобрят своите дигитални умения и компетентности.

Конкретни цели:

  • Подпомагане на училищните ръководители и персонала да разработят дигитална стратегия и да развият своите дигитални умения.
  • Развиване на компетенциите на училищните ръководни екипи за използване на безплатни дигитални инструменти и ресурси за подобрения в училището.
  • Разработване на практически инструментариум, съобразен с DigCompEdu, с практически ръководства, стъпка по стъпка, за това как да се разработи и внедри стратегия.
  • Подпомагане на училищата да адаптират и използват инструментите SELFIE и TET-SAT в подкрепа на разработването на дигитална стратегия.
About

Методология

Консорциумът на проекта е разработил компендиум от учебни ресурси и дейности, като се фокусира върху стратегически умения и инструменти в подкрепа на разработването на цифрова политика, която да бъде внедрена от училищните ръководители, включвайки в процеса училищен персонал, учители, дизайнери на обучение и образователни технолози.

Резултати

DigiLEAD_output-01

Инструментариум за стратегия за дигитална трансформация за училищни ръководители

DigiLEAD_output-01

Курс за обучение на училищни ръководители за разработване на стратегии за дигитална трансформация

DigiLEAD_output-01

Платформа за електронно обучение с мобилно приложение за водещи технологии

DigiLEAD_output-01

Събрани казуси и препоръки за политики

Партньори

Институт по технологии и развитие (ИТР)
ITD

Институтът по технологии и развитие (ИТР) е неправителствена организация с нестопанска цел, която се занимава с приложни изследвания и разработване на иновативни бизнес и технологични идеи и системи като подпомага развитието на дигитална иновационна система и нейното усъвършенстване и развитие. ИТР е създадена като отделна организация на ЦТИО към Софийския университет. Има за цел да подпомага национални и международни правителствени, неправителствени и индустриални организации за прилагане на политики и стратегии, свързани с новите технологии.

CARDET
CARDET

CARDET (Център за развитие на изследователската и развойната дейност в образователните технологии) е независима, неправителствена организация с нестопанска цел, базирана в Кипър. Тя е един от водещите центрове за научни изследвания и развитие в Евро-средиземноморския регион, с глобален опит в разработването и изпълнението на проекти, изграждането на капацитет и електронното обучение. Мисията на центъра е да вдъхновява образованието от следващо поколение и да насърчава научните изследвания, иновациите и развитието чрез практики, основани на доказателства, авангардни изследвания и способни хора. CARDET е независимо свързан с университети и институции от цял свят, като например Университета в Никозия и Международния съвет за образователни медии. Сертифициран е по ISO 9001 за качество на управлението, научните изследвания и образователните услуги. Центърът има дългогодишен опит в областта на дигиталното обучение, виртуалните училища и онлайн образованието и е разработил и реализирал проекти в областта на училищното образование и е извършил мащабни оценки на образователни програми в цял свят.

KMOP
kmop

Основана през 1977 г., KMOP е една от най-старите организации на гражданското общество в Гърция, която има богат опит в подпомагането на хората чрез предоставяне на директни социални услуги и осъществяване на социални инициативи. През последните години организацията е установила международно присъствие, като днес е активна в 7 държави и има постоянни офиси в Атина, Солун, Брюксел и Скопие. Организацията е посветена на оказването на положително въздействие върху обществото чрез задълбочени изследвания и разработване на иновативни интервенции, които решават критични социални въпроси, осветляват обществения дебат и подобряват формирането на политики на национално и международно равнище. Мисията на KMOP е да допринася за ефективното разработване на социални политики и да ръководи инициативи, които насърчават индивидуалното благосъстояние, премахват уязвимостта и подсилват социалната справедливост и устойчивия растеж. Оказва активна подкрепа на хората и общности като предоставя социални услуги, иновативни програми, възможности за образование, разработване на политики.

Регионална дирекция за начално и средно образование в Атика (RDPSEA)
PDE

Регионалната дирекция за начално и средно образование в Атика (RDPSEA) отговаря за координацията и надзора на около 3500 училища, 55 000 учители и 500 000 ученици в област Атика. Тя си сътрудничи с с 14 дирекции за начално и средно образование, 13 центъра за образователна и консултантска подкрепа, шест регионални центрове за планиране на образованието, четири центъра за екологично образование и двадесет образователни координатори на бежанци и мигранти. RDPSEA работи за създаването на цялостен училищен подход, който включва творчество и иновации в практиката при спазване на принципите на равенство и справедливост при зачитане на индивидуалността. Инициативите включват иновативни педагогически практики за различните учебни предмети, приобщаване на учениците в неравностойно положение, педагогически и ИКТ подкрепа за училищата и съответните заинтересовани страни, професионално развитие на учителите, укрепване на уменията на учениците, дейности за онлайн обучение на училищата и онлайн подкрепа за учителите.

Община Лусада
lousada

Община Лусада е институция на местната публична администрация. Тя има за цел да следва интересите на населението в териториалното пространство на Съвета на Лусада. Мисията на общината е да определя водещи стратегии и да изпълнява произтичащите от тях общински политики за устойчиво развитие на общината, като допринася за повишаване на нейната конкурентоспособност на местно, регионално и национално равнище чрез мерки и програми в различни области от своята компетентност, като насърчава качеството на живот на своите граждани и осигурява високи стандарти на качествени услуги.

Университет на Никозия
unic

Университетът на Никозия (UNIC) е най-големият университет в Кипър с над 14 хил. студенти, около 300 преподаватели на пълен работен ден и 700 на непълен, в различни бакалавърски и следдипломни програми в областта на образованието, социалните науки, компютърните науки, инженерните науки, бизнеса, комуникациите и мултимедията. Понастоящем в него се обучават над 11000 студенти, като около 28% от студентите не са кипърци – нещо, което го прави мултикултурна институция, в която се ценят многообразието и плурализмът. Университетът е със сериозен опит в областта на специфични образования, педагогическата психология, образованието за възрастни, технологичното обучение, научното образование, приобщаващото образование, подобряването на училището, социалното приобщаване, междукултурното образование, развитието на учителите, ИКТ, електронното обучение, дистанционното образование, съвместното проучване, изследванията и оценяването.

ESHA
esha

Европейската асоциация на училищните ръководители (ESHA) е професионална организация на европейските училищни ръководители. Членове на ESHA са национални организации на училищни директори и заместник-училищни директори в рамките на предучилищното, основното, средното и професионалното образование. Почти всички европейски държави (както от ЕС, така и извън него) са представени в ESHA от една или повече организации. ESHA е международна общност, в която се обменят опит, виждания и възгледи между членовете и в която се раждат нови идеи. ESHA свързва училищни ръководители, изследователи и политици с общата цел да се учат едни от други и да подобряват образованието.